อาจารย์และบุคลากร

ดร. ชูเกียรติ   ผุดพรมราช

หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช
(Dr. Chookait Pudprommarat)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
: ปร.ด. (สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555)
: Ph.D.(Statistics), Kasetsart University (2012)
ปริญญาโท (Master's Degree)
: วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2547)
: M.Sc.(Applied Statistics), Chiang Mai University (2004)
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: วท.บ. (สถิติ) (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2545)
: B.Sc.(Statistics) (2nd Honors), Mahasarakham University (2002)

Website
http://www.teacher.ssru.ac.th/chookait

อาจารย์และบุคลากร

รศ.ธีระดา   ภิญโญ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     รศ.ธีระดา  ภิญโญ
(Asst.Prof.Terada Pinyo)

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติประยุกต์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท (Master's Degree)
: คม.(สถิติการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2525)
: M.Ed.(Educational Statistics), Chulalongkorn University (1982)
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: คบ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2521)
: B.Ed.(Mathematics), Chulalongkorn University (1978)

Websitewww.teacher.ssru.ac.th/terada

อาจารย์และบุคลากร

ผศ.อดิศัย   โทวิชา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ผศ.อดิศัย โทวิชา
(Asst.Prof.Adisai Thovicha)

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
                        Associate Dean for Administrative
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท (Master's Degree)
: วท.ม.(สถิติประยุกต์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2538)
: M.Sc.(Applied Statistics), National Institute of Development Administration (1995)
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: กศ.บ.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน (2525)
: B.Ed.(Mathematics), Srinakharinwirot University, Bangsaen Campus (1982)

Websitewww.teacher.ssru.ac.th/adisai

อาจารย์และบุคลากร

ผศ.ดร.ทวีป   พรหมอยู่

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ผศ.ดร. ทวีป พรหมอยู่
(Asst.Prof.Dr.Taweep Promyoo)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
: ปร.ด.(นวัตกรรมการจัดการ), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2556)
ฺ: Ph.D. (Innovative Management), Suan Sunandha Rajabhat University (2013)
ปริญญาโท (Master's Degree)
: วท.ม.(สถิติ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2539)
: M.Sc.(Applied Statistics), National Institute of Development Administration (1996)
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา), สถาบันราชภัฏจันเกษม(2533)
ฺ: B.Ed. (Educational Computer), Rajabhat Institute Chandrakasem (1990)
: คบ.(คณิตศาสตร์), สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา (2524)
ฺ: B.Ed. (Mathematics), Rajabhat Institute Suan Sunandha (1981)

Website : www.teacher.ssru.ac.th/taweep

อาจารย์และบุคลากร

ดร. สมรวย   อภิชาติบุตรพงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ดร.สมรวย อภิชาติบุตรพงศ์
(Dr. Somruay Apichatibutarapong)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
: Doctor of Technology in Science (Computing Science), University of Technology Sydney (2006)
ปริญญาโท (Master's Degree)
: วท.ม.(สถิติประยุกต์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2527)
: M.Sc.(Applied Statistics), National Institute of Development Administration (1984)
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: วท.บ.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2523)
: B.Sc.(Mathematics), Srinakharinwirot University, Prasarnmit (1980)

Websitehttp://www.teacher.ssru.ac.th/somruay_ap

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์กัญญา   บวรโชคชัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล   :      นางสาว กัญญา บวรโชคชัย
(Miss. Kunya Bowornchokchai)

ประวัติการศึกษา:
ปริญญาโท (Master's Degree)
: วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2544)
: M.Sc.(Applied Statistics), Thammasat University (2001)
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: วท.บ. (สถิติประยุกต์) (เกียรตินิยมอันดับ 2), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2540)
: B.Sc. (Applied Statistics) (2nd Honors), King Mongkut's Institute of. Technology North Bangkok (1997)

Website
Http://www.teacher.ssru.ac.th/kunya_bo/.

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์สมฤดี   พงษ์เสนา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     นางสาว สมฤดี พงษ์เสนา
(Miss. Somruedee Pongsena)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท (Master's Degree)
: วท.ม. (สถิติประยุกต์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2547)
: M.Sc.(Applied Statistics), National Institute of Development Administration (2004)
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542)
: B.Sc.(Biology), Kasetsart University (1999)

Websitehttp://www.teacher.ssru.ac.th/somruedee_po/

อาจารย์และบุคลากร

ดร.ปิยดา  วงศ์วิวัฒน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ดร.ปิยดา วงศ์วิวัฒน์
(Dr. Piyada Wongwiwat)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
: ปร.ด. (สถิติ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2556) 
: Ph.D.(Statistics), Thammasat University (2013)
ปริญญาโท (Master's Degree)
: วท.ม. (สถิติประยุกต์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2547)
: M.Sc.(Applied Statistics), Khon Kean University (2004)
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: วท.บ.(สถิติประยุกต์), สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (2545)
: B.Sc.(Applied Statistics), Rajabhat Institute Suan Dusit (2002)

Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/piyada_wo/

No Data

05. 2018