สาขาวิชาสถิติประยุกต์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาสถิติประยุกต์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

           เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยผู้ตรวจประเมินจากบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 2 ท่านประกอบด้วย ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ประธาน) อาจารย์กิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา (กรรมการคนที่ 2) อาจารย์นิยมสุวรรณเดช จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กรรมการคนที่ 3) และนางสาวเมลานีอุระสนิท จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลขานุการ) ซึ่งการตรวจประเมินฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยดี และคณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

รายละเอียด
05. 2018