หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
วท.บ.(สถิติประยุกต์)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ แบ่งออกเป็น 3 แขนง
-การจัดการคุณภาพ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติของต่างประเทศและของไทยมาเป็นแนวทางในการศึกษา วิเคราะห์ระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ ทั้งในรูปแบบของการควยคุมคุณภาพการประกันคุณภาพ การจัดกระบวน การวางแผนยุทธศาสตร์การปรับปรุงคุณภาพ สถิติ เครื่องมือและวิธีการเพื่อคุณภาพ
-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการศึกษาด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กร สารสนเทศเพื่อนสนับสนุนการจัดการองค์กร ขั้นตอนการจัดทำระบบสารสนเทศ การสำรวจระบบงานปัจจุบัน การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบสารสนเทศ -สถิติธุรกิจการเงิน เน้นการศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับระบบสารสนเทศทางการเงิน การวิเคราห์การเงิน และประเมินโครงการ บัณทิตที่จบจารสาขาชาสถิติประยุกต์สามารถทำงานได้ในทุกแขนงวิชาชีพทั้งธุรกิจอุตสาหกรรมและหน่วยงานรัฐ ในด้านการจัดการคุรภาพ ด้านการจัดการสารสนเทศ ด้านการวิเคราห์การเงิน การวิจัย
05. 2018