"ตารางการศึกษาสาขาวิชา สถิติประยุกต์ ภาคเรียนที่ 1/2556"

1.นายอดิศัย โทวิชา Click
     
2.นางสาวธีระดา ภิญโญ Click

3.นางสาวสมรวย  อภิชาติบุตรพงศ์ Click

4.นายทวีป  พรหมอยู่ Click

5.ชูเกียรติ ผุดพรมราช Click

6.ธนาพันธ์  อัครเดชากร Click

7.กัญญา บวรโชคชัย Click

8.อาจารย์สมฤดี พงศ์เสนา Click05. 2018